NEREGULI GRAVE la primăria HUEDIN! Mircea Moroşan și consilierii PNL Huedin ZGUDUIȚI de Curtea de Conturi

Având în vedere prevederile Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, actualizată şi ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii de Conturi nr. 155/2014, examinând deficienţele consemnate în Raportul de audit financiar nr. 2664/6282 din data de 27 iulie 2016, încheiat în urma acţiunii de „ Audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Unităţii Administrativ Teritoriale ale Oraşului pe anul 2015″, desfaşurată la Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Huedin s-au constatat  NEREGULI GRAVE la primăria HUEDIN.

Raportul evidențiază, de exemplu, că nu au fost întocmite documentele care atestă recepţia lucrărilor de investiţii executate care au fost sau nu finalizate în funcţie de stadiul acestora, în valoare totală de 87.795,85 lei: „Ordonatorul principal de credite al UATO Huedin nu a luat măsuri pentru organizarea recepţiilor lucrărilor de construcţii de orice categorie şi instalaţii aferente acestora care se efectuează atât la lucrări noi, cât şi la intervenţiile în timp asupra construcţiilor existente (reparaţii capitale, consolidări, modificări, modernizări, extinderi etc.) şi se realizează în două etape, respectiv recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie”.

Actele normative încălcate:

♦ Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, actualizată, art. 6 alin. (1) şi alin. (2);

♦ OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, actualizat, cap III. pct. 1.2.2.5;

♦ HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4 şi art. 5 din anexă;

♦ Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, art. 23 alin. (2) lit. d) şi

lit. h).

O altă problemă este efectuarea de plăţi pentru prestări de servicii neefectuate fl pentru cote de contribuţii de asigurări sociale mal mari decât cele legale în sumă totală de 15.217,20 lei pentru care s-au calculat foloase nerealizate în sumă de 4.039,0 lei.

în urma verificării documentelor financiar contabile, s-a constatat că entitatea a plătit în anul 2015 către SC ELECTRIC LINE SRL Huedin diverse lucrări, conform situaţiei centralizator cuprinzând situaţiile de lucrări întocmite şi facturile aferente, în sumă totală de 271,666,38 lei, contract de întreţinere nr. 112/9986/29.12.2014 având ca obiect ”servicii de întreţinere şi reparaţii pentru iluminatul public din oraşul Huedin: înlocuire becuri, montare sau înlocuire bobine de şoc, montare şi înlocuire corpuri de iluminat, reglare fotocelule, reparare şi înlocuire dulii, montare şi înlocuire ignitere, balasturi şi startere ” .

Din verificarea documentelor justificative anexate la facturile nr. 175/11.11,2015 ( valoare 2.021,20 lei), nr.143/15.09.2015 (valoare 1.008,12 lei) şi nr. 122/07.08.2015 (valoare 2.910,88 lei || emise lunar de către SC ELECTRIC LINE SRL Huedin, respectiv situaţiile de lucrări întocmite, s-a constatat că acestea cuprind numai materialele utilizate fără a cuprinde articolele de lucrări executate, locaţia lucrărilor executate, manopera aferentă, De asemenea, nu s-a întocmit referat de necesitate, proces verbal de recepţie a lucrărilor executate, a materialelor utilizate pentru justificarea lucrărilor decontate.

UATO Huedin a încheiat Contractul de prestare de servicii nr. 1028/11/30.12.2014 având ca obiect ’’asigurarea asistenţei tehnice privind derularea activităţii de achiziţii publice şi implementarea de proiecte, servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor” în valoare totală de 34.720 lei, având ca durată de execuţie 31.12.2015.

In urma verificării documentelor financiar contabile şi documente justificative aferente plăţii serviciilor prestate, s-a constatat că s-au plătit prestări servicii asistenţă achiziţii publice pentru perioada ianuarie-martie 2015, aferent facturii nr. 412015/18.03.2015, activitate care nu este confirmată de graficul de prestare prevăzut în Contractul sus menţionat.

Din verificarea documentelor justificative care au stat la baza întocmirii facturilor acceptate la plată şi decontate la obiectivul „ Amenajare ring de dans, Casa Tineretului Huedin ” – conform contractului nr. 5624/23.06.2015, proces verbal de recepţie finală nr. 5665/24.06.2015 şi factura nr. 02/23.06.2015, în sumă totală de 10.237,77 lei, s-a constatat decontarea cotei de CAS mai mare decât cea legală, respectiv, 20,80% în loc de 15,8%.

Actele normative încălcate:

I Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, art. 14 alin. (3) şi alin. (4), art. 22 alin. (3), art. 23 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) şi art. 54 alin. (5) şi alin. (6);

1 OMF nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordortanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, Anexa 1, pct.l.

Abaterea de la legalitate şi regularitate este prezentată detaliat la pct. 9 din procesul verbal de constatare.

Tot în raport s-au mai constatat plăți nelegale în sumă estimată de 160.685,23 lei din creditele pentru cheltuieli de capital prin acceptarea la plată a unor cantităţi de lucrări mal mari decât cele real executate pentru lucrări la obiective de investiţii şi a unor cote de contribuţii nelegale, pentru care s-au calculat foloase nerealizate în sumă totală de 28.319,43 lei.

Auditarea cheltuielilor de investiţii s-a făcut atât prin verificarea documentelor justificative anexate la facturile acceptate la plată, cât şi prin verificarea faptică în teren a lucrărilor executate şi decontate.

Controlul faptic în teren a lucrărilor decontate s-a efectuat de către comisia numită de ordonatorul principal de credite al UATO Huedin – d.l primar Moroşan Mircea prin Dispoziţia nr. 322 din data de 12.07.2016, prin care s-a dispus atât verificarea obiectivelor de investiţii finalizate în anul 2015, a celor începute în anul 2015 şi continuate şi în anul 2016, în cadrul UATO Huedin, cât şi întocmirea procesului verbal de constatare faptică pentru lucrările efectiv realizate la fiecare obiectiv de investiţii. La controlul faptic în teren au participat şi dirigintele de şantier responsabil cu lucrarea executată şi reprezentantul executantului.

Din verificarea efectuată s-a constatat faptul că s-au decontat cantităţi de lucrări mai mari decât cele efectuate, la următoarele obiective de investiţii, după cum urmează:

■ Lucrări de reamenajare şi modernizare Cimitir Oraş Huedin;

■ Lucrări de modernizare a străzilor – Trandafirilor, Molidului 1 şi 2, Salcâmului, Bradului, Aleea 1 mai capăt, P-ta Victoriei (in jurul Catedralei Ortodoxe);

■ Reparaţii capitale corp. 1 şi 2 primărie Huedin;

■ Lucrări de instalaţii electrice, refacere instalaţie interioară şi branşamente la Corp Primăria Huedin.

Actele normative încălcate:

♦ Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, art. 14 alin. (3) şi alin. (4), art. 22 alin. (3), art. 23 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) şi art. 54 alin. (5) şi alin. (6);

♦ OMF nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, Anexa 1, pct.l.

Abaterea de la legalitate şi regularitate este prezentată detaliat la pct. 10 din procesul verbal de constatare.

Update: punct de vedere consilieri locali PNL

Procesul verbal al Curtii de Conturi a fost prezentat in Sedinta Consiliului Local din luna august 2016 si este publicat si pe saitul Curtii de Conturi.Firmele mentionate in procesul verbal au restituit sumele,banii au intrat in bugetul local.Pentru deficientele constatate in urma controlului s-a aplicat sanctiunea “Avertisment”.Termenul de remediere a deficientelor constatate este luna decembrie 2016 ( punct de vedere consilieri locali PNL )

Raportul Integral îl puteți citi mai jos!

1234567891011121314

Distribuie articolul

Articole asemănătoare

Lasă un comentariu